Zo beïnvloedt tijd en timing onbewust je gedrag

Daily emotional balance illustrates the peak, trough and rebound pattern.
  • Dokters zijn in de namiddag vaker geneigd om antibiotica voor te schrijven, ook het overbodige type, dan in de ochtend.
  • Onderzoek wees uit dat handhygiëne bij medische staf in een ziekenhuis in de namiddag met 38% daalt ten opzichte van de handhygiëne in de ochtend. Als je dit extrapoleert naar de US, dan zou het verwaarlozen van handhygiëne in de namiddag een prijskaartje hebben van 12,5 miljard dollar.
  • Onderzoek in de UK wijst uit dat de periode waarin het hoogst aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer vielen die van 02u00 tot 06u00 ’s nachts is. De tweede dodelijkste periode is die tussen 14u00 en 16u00.

Afternoons are the Bermuda Triangles of our days

— Daniel Pink, When.

Maar er is ook goed nieuws, want je kan de dip gedurende dag opvangen. Of toch deels.

  1. Een korte break, hoe kort ook, is beter dan geen break.
  2. Bewegen is beter dan stil zitten. “Bewegen, bewegen, bewegen” — Oscar Crucke
  3. Sociaal is beter dan alleen. Sorry introverten.
  4. Buiten is beter dan binnen. Get your nature fix
  5. Volledig offline is beter dan semi-geconnecteerd

Tot in den draai?

Volg me gerust op Twitter of LinkedIn.

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be