Thought Leaders

 1. Voorbeeld van bedrijf als Thought Leader: We Are Social Singapore
  We are social is een bureau dat consequent research deelt. Het is het team in Singapore dat de data geeft: ze doen analyse en communiceren die op een heel bevattelijke manier. Ze doen dat al ruim 5 jaar, zeer consequent!
 2. Voorbeeld van Thought Leader hybride model (bedrijf + persoon) = L2’s Scott Galloway
  L2: doet aan benchmerken op vlak van digitaal. Ze koppelen dit om het verhaal te vertellen aan de hand van prof. Scott Galloway. Scott Galloway deelt de expertise, op een vaste manier, consequent en hij doet dat al jaren.
  Scott Galloway is een TL die in dienst is van een bedrijf. En dat is ook duidelijk. In deze opzet is een goed voorbeeld van hoe de link duidelijk blijft tussen de TL en de business van het bedrijf.
 3. Voorbeeld van Thought Leader als persoon: Caitlin Doughty — Ask a mortician.
  Haar expertise is hoe je een lijk moet begraven. Hoe milieuonvriendelijk is het wel niet om iemand in een kist te begraven, hoe gaan andere culturen om met begraven, etc. Ze heeft een ontwerp opgepikt om een idee uit te werken om mensen op een milieuvriendelijke manier te begraven. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-reimagining-way-bury-dead
 1. GUTS
  Een Thought Leader zit niet in over wat anderen van ‘m denken. Je moet wat lef hebben, ook lef hebben om aanspreekbaar te zijn. Als mensen antwoorden vragen op Twitter, zou je moeten reageren. Geen ego, maar wel guts.
 2. FOCUS
  Zoek je niche en verdiep je daarin, maar let op: je kan je daarin ook vergissen? Je wil vandaag geen expert van MySpace zijn.
 3. PERSISTENCE
  Hou vol! Een blog is een goede manier om expertise te tonen. Een blog die quasi niet wordt geüpdated doet ook meer schade dan geen blog.

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be