Growth Marketing Forum

1. ALINA IORDACHE — Corporate Speaker @ SEMrush

2. Bert Depiere — Director Digital Innovation @ GROHE

3. Tom Devos — Founder & CEO van Intago

4. Omar Mahout — The Art Of Scaling

5. Content Marketing Workshop

6. Though Leadership Workshop

  • Een TL wordt erkend op een bepaald vakgebied > je beslist niet om een tl te worden, maar je wordt dat gekozen. Expertise die gezocht wordt en beloont
  • Een TL deelt die expertise heel gemakkelijk (is anders dan een academicus). Expertise is niet iets wat je gaat bewaken, in tegendeel, je gaat het zoveel als mogelijk delen.
  • Je zit in de echte wereld: je verstaat de business en de audience.
  • Je bent een mix van 3 profielen een professor, een marketer en je ziet waarom een bepaalde trend opkomt en belangrijk is voor de business.

7 New Growth Hacks To Skyrocket Your Business In 2018 — Neil Patel

--

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

More from Medium

UGC for Online Marketing Communities

Amazon Aggregators are Booming, But How Many Will Survive?

Is Marketing Copy Generated by Algorithms the Web’s Future?

The Smarter, More Effective Way for Companies and Businesses To Advertise Online.