Goede voornemens werken niet. Goede gewoontes gelukkig wel.

Dit zijn de resultaten na 12 maanden

Aantal gelopen kilometers in 2020. Doel: 10 km / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn)
Aantal geschreven woorden. Doel 1000 / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn)
Aantal push-ups per week. Doel: 70 / week (gele lijn) vs gepresteerd (rode lijn). De dip aan het einde: week rugproblemen.
Dagen zonder alcohol. Doel 7 dagen / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn).

Dit zijn de learnings na 12 maanden

Eenvoudige spreadsheet om je vooruitgang bij te houden.

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store