Goede voornemens werken niet. Goede gewoontes gelukkig wel.

Hoe slaag je er in om in 1 jaar de afstand van 17 marathons te lopen, een boek te schrijven en 8.000 push-ups te doen?

Waarom lukte het dan nooit de jaren daarvoor?

Hoe is het dan wél gelukt om goede voornemens vol te houden?

De meeste voornemens halen 20 januari niet

Start… met de voorbereiding.

 1. Omschrijf je goede voornemens in een concrete actie die je kan herhalen.
  Goed voornemen: Sterker worden
  => Concrete actie: 10 push-ups per dag
  Goed voornemen: een boek schrijven
  => Concrete actie: 1.000 woorden per week
  Goed voornemen: gezonder worden
  => Concrete actie: 2 keer 5 km lopen per week
  Goed voornemen: gezonder worden bis
  => Concrete actie: zo weinig alcohol als mogelijk
 2. Schrijf op wanneer en waar je de gewoonte uitvoert.
  Dagelijks: 10 push-ups… voor het tanden poetsen
  Dagelijks: geen alcohol drinken… thuis.
  Wekelijks: 500 woorden… op maandag en 500… op vrijdag
  Wekelijks: 5 km lopen… op maandagmiddag en 5 km… op vrijdagmiddag
 3. Zorg dat de gewoonte laagdrempelig is
  Hou er rekening mee dat je in het begin deze gewoonte meestal tegen je zin doet. Hoe kleiner de inspanning, hoe groter de kans dat je toch ergens de energie vindt om het te doen ;-)
 4. Zorg dat de gewoonte bij je levensstijl en in je agenda past.
  Op 1 januari kon ik al 5 km lopen. Ik kon al 10 push-ups (met moeite, toegegeven). Ik was al eens een jaar gestopt met alcohol drinken. Kortom, ik stelde een lijst op van zaken die ik grotendeels in het verleden al wel eens had gedaan.
  En ik kon ze allemaal van thuis uit doen. Even gaan lopen is handiger als je meteen thuis je loopschoenen kan aantrekken en vertrekken. Als je eerst naar ergens anders moet om daar te gaan sporten, is dat weer een drempel waar je géén zin in hebt als je om 18u30 moe van een dag werk thuis aankomt.
 5. Herhaal. Elke dag, elke week…
  Herhaal. Sla alleen over als je een goede reden hebt en als je een keer overslaat, zorg er dan voor dat je de volgende dag de draad opnieuw oppikt.

Dit zijn de resultaten na 12 maanden

Aantal gelopen kilometers in 2020. Doel: 10 km / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn)
Aantal geschreven woorden. Doel 1000 / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn)
Aantal push-ups per week. Doel: 70 / week (gele lijn) vs gepresteerd (rode lijn). De dip aan het einde: week rugproblemen.
Dagen zonder alcohol. Doel 7 dagen / week (rode lijn) vs gepresteerd (blauwe lijn).

Dit zijn de learnings na 12 maanden

1. Het compound effect

2. Je hoeft niet te vertrouwen op wilskracht

 1. Lezen
  Ik haalde de meeste info uit volgende boeken: When (Daniel Pink), The Power Of Habit (Charles Duhigg), Atomic Habits (James Clear), Good Habits/Bad Habits (Wendy Wood), Kaizen
 2. Je gewoontes neerschrijven
  Er zijn apps en boeken waar je je gewoontes in kan schrijven, maar voor mij was een Google Sheets voldoende.
Eenvoudige spreadsheet om je vooruitgang bij te houden.

--

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

More from Medium

Week 9: Pre-Thesis

Best Ways To Buy Vintage Clothing Online

A random week in the life

🛠Achieving new skill sets🛠