gewoonte (v.;-n of -s)
1. wat men gewoon is te doen: het is zijn gewoonte om vroeg naar bed te gaan
2. het telkens doen van datgene waaraan men gewoon is: hij doet het uit gewoonte

Er zijn veertigers die een marathon lopen en er zijn er die een boek…

De zaken die ik volgend jaar nog van GMF wil onthouden

Hoe kun je groeien: je bereik, je merk, je impact? Het is een vraag met veel antwoorden.

Disclaimer: tijdens een event maak ik nota’s en wanneer ik merk dat een spreker niet voldoende interessant/relevant is, werk ik door. …

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store