7 Vlaamse vaststellingen bij de Nederlandse content marketing awards

1. Contentmarketing wordt volwassen

2. Content wordt zeer divers toegepast

3. Contentmarketing = Creatie & Distributie

4. Merken krijgen (letterlijk) een stem

5. En de Belgen?

6. Enne, Influencers?

7. Overheid omarmt contentmarketing

--

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

More from Medium

Brand New at Branding Myself

How to Use Emojis in Email to increase open and click rates?

SMS Marketing to Improve Student Services

Libraries Can Help You Turn Your Hobby into a Profession

Woman wrapping blue mugs in tissue paper