7 Vlaamse vaststellingen bij de Nederlandse content marketing awards

1. Contentmarketing wordt volwassen

2. Content wordt zeer divers toegepast

3. Contentmarketing = Creatie & Distributie

4. Merken krijgen (letterlijk) een stem

5. En de Belgen?

6. Enne, Influencers?

7. Overheid omarmt contentmarketing

  1. De Nederlandse Spoorwegen die met een WhatsApp Thriller treinreistijd aangenamer wil maken
  2. De Nederlandse Spoorwegen die met Mensen van de HSL silo-overschrijdend werknemers in de spotlight zet of
  3. Post NL wil met Succes op Bestelling (door LVB) een voorkeurspositie claimen in de bestaande pakkettenmarkt en een plek veroveren binnen de groeimarkten.
  4. Politie die met Politie, Alles wat je in je hebt er mee voor moet zorgen dat de 17.000 vacatures de komende jaren worden ingevuld.
  5. Rijksmuseum dat met Podcast in het Rijks interessante onderwerpen moeiteloos bij een ruimere doelgroep brengt.
  6. Rijkswaterstaat die met Instawalkrws Instagrammers mee op pad neemt naar (bouw)locaties waar je normaal niet kunt komen en waarin ze vertellen hoe deze locaties bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland.
  7. Luchtverkeersleiding Nederland die met Jamie Stijgt Boven Zichzelf Uit op zoek gaat naar potentiële kandidaten die in aanmerking komen voor de job van luchtverkeersleider.

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be