2018 Rewind kan Youtube-community niet overtuigen (update)

Datawrapper embed code
Datawrapper embed code
Aantal comments na 24u — Datawrapper embed code
Aantal comments na 72u

Overzicht Youtube Rewind-video’s (2010–2018)

Youtube Rewind 2010

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be